Rohatsu Sesshin 2016

Rohatsu 2016 participants
SokukoJi Buddhist Temple participants in the 2016 Rohatsu Sesshin.

Leave a Reply